Řízení staveb a technický dozor investora

Řízení stavby spočívá v jednání s dodavateli a v koordinaci jejich činností v souladu s harmonogramem výstavby, v kontrole event. vedení stavebních deníků a zabezpečování všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby.

Výkon technického dozoru investora dává stavebníkovi, který není odborně zdatný, záruku, že práce na jeho stavbě, přestože jsou prováděny specializovanými firmami, budou prováděny ve stanovených postupových termínech a v odpovídající kvalitě.

V rámci technického dozoru investora provádíme kontrolu a odsouhlasování finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby dodavatelem v souladu s rozpočtem a smlouvou o dílo na provedení předmětné stavby.